Falënderimet nga Peshkopi Strossmeier për Princin Nikolla, 9 gusht 1884. Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi.