Asko Ibricin Ljuca i dhuron tokë në Nikçiq kishës, 1879 – Departamenti i Arkivit dhe Bibliotekës i Muzeut Kombëtar të Malit të Zi