Pismo barskom vikaru Koloviću o poklonjenoj glavici Sv. Vida za rimokatoličko groblje, MUD, 1882.