Pismo barskog vikara Josifa Kolovića knjazu Nikoli, MUD, mart 1882.