Odgovor ministra inostranih djela u vezi ofita-kirija džamijskih dućana, MUD, decembar 1886.