Odgovor Ministarstva unutrašnjih djela na molbi vikara Kolovića, MUD, jul 1885