Naredba barskom kapetanu da omogući Zejnel begu upravljanje njegovim dobrima, MUD, maj 1882.