Dekret knjaza Nikole kojim je Anton Zakarija postavljen za glavnog kapetana crnogorskih luka, MUD, jul 1882.