Tina Ugrinić, Marija Knezević, Odnosi između dvije Jadranske obale, Matica, br. 71, 2017