Marina Šoć, Revolver Gasser M sa inicijalima knjaza Nikole Petrovića, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, br.6, 2010