Jovan Muhadinović, OTVARANJE TURSKOG POSLANSTVA NA CETINJU 1879. GODINE, Matica, 2017, br. 71