Naredba ministra unutrašnjih djela barskom kapetanu Zejnel begu da istraži probleme nastale prilikom Gospođin dana i tradicionalnog iznošenja krsta, avgust 1896