Ministar unutrašnjih djela obavještava okružnog kapetana u Podgorici da pošalje Sokol Baca, na Cetinje, 09.07.1896.